در باشگاه مشتریان تکاف امتیاز کسب نمایید و با هر 100 امتیاز یکبار گردونه را بچرخانید. برای چرخاندن گردونه شانس باید به حساب کاربری خود وارد شده باشید.

برای مشاهده گردونه شانس باید ابتدا وارد شوید