تکاف فقط یک فروشگاه یا گیم سنتر نیست. تکاف یک خانواده ی بزرگ و پویاست! ما در تکاف به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با همکاری، سختکوشی، انضباط و دوستی و همدلی به وجود می آید. همه ی اعضای خانواده ی تکاف، جزو بهترینهای رشته ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ تر می شود. شما هم می توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می کنیم؛ همان طور که شما برای موفقیت تکاف تلاش می کنید.

ارسال رزومه